W jakich przypadkach wymagana jest demagnetyzacja dysku?

Instytucje publiczne oraz firmy muszą dbać o bezpieczeństwo zarówno przechowywanych, jak i niszczonych danych. Usuwanie informacji z nośników powinno odbywać się zgodnie z określonymi, rygorystycznymi procedurami wewnętrznymi. Prawo reguluje kwestie obowiązkowego niszczenia danych, jeśli nośniki przeznaczone są do likwidacji lub zostają przekazane podmiotowi nieuprawnionemu do przetwarzania danych – w takim przypadku dane trzeba usunąć, a jeśli jest to niemożliwe, urządzenia, dyski czy elektroniczne nośniki informacji trzeba uszkodzić w taki sposób, aby nie było możliwości odczytać informacji. Jeśli nośniki przekazane są do naprawy, prace muszą się odbywać pod nadzorem osoby upoważnionej przez administratora danych.

Wybrane przepisy, które wymagają bezpowrotnego usuwania danych:

  • Ustawa o ochronie danych osobowych
  • Ustawa o rachunkowości
  • Ustawa o ochronie informacji niejawnych
  • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służącej do przetwarzania danych osobowych
  • Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
  • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania informacji niejawnych w ramach Elektronicznego Krajowego Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności
  • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych w sprawie przetwarzania informacji przez policję

Jednym z najskuteczniejszych sposobów usuwania danych z nośników magnetycznych jest demagnetyzacja – za pomocą silnego impulsu elektromagnetycznego urządzenie zwane demagnetyzerem usuwa bezpowrotnie informacje zapisane na dysku czy taśmie.

Zobacz jak wygląda demagnetyzacja dysku demagnetyzerem ProDevice ASM240